นายกิตติภพ กุลจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หนองฉนวนวิทยาคม


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มอบรางวัลคนเก่ง

นายกิตติภพ กุลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลสำหรับคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ปรับปรุงอาคาร

โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับกวีเอกของโลกแลปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย อนุรักษ์เรื่องกาพย์กลอนในจิตของเยาวชนและผู้สนใจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ร่วมประชุมชาวบ้าน

นายกิตติภพ กุลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม ได้ประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือกันกับชุมชน ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคมต่อไป

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ปรับปรุงสร้างรั้วโรงเรียน

โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม ได้ทำการปรับปรุงและสร้างรั้วโรงเรียนขึ้นใหม่แทนรั้วเดิมที่ชำรุด เพื่อให้เกิดความสวยงามและปลอดภัยแก่นักเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ปรับปรุงภูมิทัศน์

นายกิตติภพ กุลจันทร์ พร้อมด้วยคณะครูและผู้นำชุมชน ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันในการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้มีความสวยงามและปลอดภัยแก่ผู้เรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมกันปรึกษา หาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ทัศนศึกษา

โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ

โรงเรียนบ้านหนองฉนวนได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ครูรักษ์ถิ่น

โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

อบรมการเงิน

โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคมได้จัดอบรมเกี่ยวกับการเงิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงเข้าใจในขั้นตอน. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี

Carousel imageCarousel imageCarousel image

สอบ LAS

โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม ได้ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.5

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำการทดลองและพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ รู้จักการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ทำให้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี